Az általunk forgalmazott összes világmárka hivatalos viszonteladója vagyunk. 
Óráink és ékszereink mind kimagasló minőségű termékek, de még így is előfordulhatnak problémák és meghibásodások. 
Ha problémád merülne fe bármilyen nálunk vásárolt órát vagy ékszert illetően, kérjük vidd be a terméket bármelyik Juta üzletbe, ahol kollégáink készséggel állnak a rendelkezésedre és segíteni fognak a probléma megoldásában. (Üzletlista)
Ha gyors szervízügyintézésre van szükséged, akkor a legjobb, ha közvetlenül a hivatalos szervízekhez fordulsz, melyek listáját megtalálod a vásárolt termék garancialevelében. 

A GARANCIÁRÓL

A jótállás (más néven „garancia”) két fajtája az ún. szerződéses (avagy gyártói) és az ún. kötelező (jogszabályon alapuló).

A szerződéses (gyártói) jótállás időtartama a kötelező jótállásnál kedvezőbb is lehet (erről az ÁSZF-ünk ad tájékoztatást, ill. a termékhez csomagolt gyártói garancia-feltételek). Kérjük mindig őrizd meg a termékhez kapott Jótállási jegyet, amelyben a gyártói (szerződéses) jótállástól függetlenül a téged megillető kötelező jótállási jogaidról tájékoztatunk (Akkor is, ha a gyártó nem állított ki garanciajegyet. Ha kiállított, de rendelkezései a jótállási jegytől eltérnek, a termékhez kapott jótállási jegyben és a 151/2003-as Korányrendeletben foglaltak az iránydóak.).

Rendeltetésszerű használat mellett alábbi márkáinkra a kötelező jótállástól függetlenül a következő gyártói garanciák érvényesek:

 • Calvin Klein ékszerek: 1 év gyártói garancia
 • Cavin Klein órák: 2 év gyártói garancia
 • Thomas Sabo: 2 év gyártói garancia
 • Arany ékszerek: 1 év gyártói garancia

A gyártók címei:

 • Thomas Sabo GmbH: Gartenstraße 1, 36381 Schlüchtern, Németország
 • Swatch Group GmbH (Calvin Klein): Donau-City-Straße 11-13, 1220 Wien, Ausztria
 • Aranycentrum 2000 Kft: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.
 • Raab Silver Kft: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3.
 • Pentagold srl.:Via Paolo da Cannobio, 5, 20122 Milano MI, Olaszország
 • Four line srl.: Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 28, 36100 Vicenza VI

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSI JOGAIRÓL

1.1 A kötelező jótállás időtartama 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, a 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetében kettő, 250 ezer forint eladási ár felett pedig három év. A kötelező jótállási határidő tehát – ezen eladási árak függvényében - a termék fogyasztó részére való átadásától számított 1, 2, illeve 3 év (jogvesztő határidő), de ha a termék üzembe helyeztetésére az átadást követő hat hónapon túl kerül sor, a határidő az átadás napjával kezdődik, valamint a jótállás határideje meghosszabodik azzal az idővel, amíg javítás miatt a fogyasztó a terméket rendeltetésszerűen nem használhatta.

1.2 A kötelező jótállást a 151/2003. Kormányrendelet hatálya alá tartozó terméket megvásárló fogyasztó, illetőleg a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a vállalkozással szemben (vállalkozás az, akitől a terméket a fogyasztó megvásárolta). Fogyasztónak az a természetes személy minősülhet, aki a terméket a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül eső célból (magáncélra) vásárolja meg.

1.3 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint a) javítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet b) ha a vállalkozás a javítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelően határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a javításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költéségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
c) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.4 A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

1.5 Nem tartozik a jótállás és a szavatosság körébe sem a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-, kezelési útmutatóban foglaltak gondatlan vagy szándékos figyelmen kívül hagyása, vagy például: az ékszer, vagy az abba ágyazott köveket érő külső mechanikai hatások (ütés, feszítés, karcolás, súrlódás) okozta sérülések, valamint a mindennapi használatból adódó kopás, elhasználódás, elszíneződés, elemi kár, természeti csapás, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta. „Elszakadás” és „elhagyás” esetén sem áll fenn felelősségünk, hiszen ezek oka a szerződéskötéskor nem állt fenn.

1.6 A kötelező jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (és nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása), de jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A jótállási jegy hamisítása, vagy abban valótlan adatok feltüntetése jogi következménnyel és a garancia megszűnésével járhat. A kötelező jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb jogait (pl. kellék-, és termékszavatosság, kártérítés).

1.7 A javítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, és ha a kijavítási igény közlésétől számított 30 napon belül a javítás nem történik meg, további 8 napon belül cserére vagy annak lehetetlensége esetén a vételár visszatérítésére jogosult a fogyasztó. Amennyiben tizenöt napot várhatóan meghaladja a kijavítás vagy a csere, a vállalkozás tájékoztatni köteles a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

1.8 A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre, ill. ha a vállalkozás megállapítja az első javítás során, hogy nem javítható a termék, úgy 14 napon belül cserére vagy annak lehetetlensége esetén a vételár visszatérítésére jogosult a fogyasztó. Ugyanezekre jogosult, ha három alkalommal történt kijavítást követően ismét meghibásodik a termék. A termékre irányadó kötelező jótállás határideje jogvesztő, a termék kijavítása esetén azonban a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem tudta használni.

1.9 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

1.10 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különös kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési, jogainak érvényesítését. A fogyasztó jótállási igényt a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

1.11 Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az vállalkozás székhelye szerinti Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1119 Budapest, Etele út 59- 61 Telefon: ‎(+36-1) 269-0703 Email: pmbekelteto@pmkik.hu Tvábbi elérhetőségek: Web: http://panaszrendezes.hu/ , www.bekeltetes.hu  A vállalkozás az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi, abban együttműködési kötelezettség terheli.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ékszereink mindennapos használatra alkalmasak a használati útmutató betartása mellett. Az ékszerwebáruházban kapható ékszerek ródium és arany bevonatúak, ami ellenállóbbá teszi az ékszereket a környezet hatásaira, de mechanikai sérülésektől, illetve a vegyi anyagoktól mindenképp óvnunk kell őket. Ékszereinket mindenképp óvjuk a savas, lúgos közegtől, erős hőhatástól, nedvességtől, mechanikai hatásoktól. Mosogatás, kézmosás, szaunázás, szoláriumozás, strandolás, alvás ideje alatt ne viseljük az ékszert. Használat után finoman helyezzük vissza dobozába, tasakjába és alkalmanként puha kendővel töröljük át. Annak érdekében, hogy az ékszert minél hosszabb ideig használni tudd, tartsd be a gyártó által a termékhez csomagolt útmutatóban megadott és az alábbiakban felsorolt rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályokat:

 • Fizikai jellegű munkavégzéskor ne viselje!
 • Sportolás, intenzív mozgást igénylő szabadidős tevékenység során ne használja!
 • Úszás, fürdés,zuhanyozás, kézmosás alkalmával vegye le!
 • Krém, testápoló, parfüm használata mellett ne viselje!
 • Gyógyvizes, termálvizes uszodában vagy
 • strandon ne viselje!

Nem rendeltetésszerű használat esetei:

 • A fogyasztó hibájából vagy durva, gondatlan kezelés, használat miatt bekövetkezett sérülések (törés, szakadás, vízzel való érintkezés hatására fellépő oxidáció).
 • Erős vegyszerek, vegyi anyagok (pl.: parfüm, hajlakk, szappan, egyéb kozmetikumok) hatására az ékszer felületén bekövetkezett elváltozás (elszíneződés, maródás).
 • Mindennapi használatból adódó sérülések (karcolódás, kopás).
 • Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás.
 • A termékhez csomagolt használati/kezelési útmutató be nem tartásával történő használat.